Donošenje rješenja o besplatnoj pravnoj pomoći

Donošenje rješenja o besplatnoj pravnoj pomoći

O zahtjevu za pružanje besplatne pravne pomoći, o djelimičnoj naknadi troškova postupka i o otkazivanju odobrene pravne pomoći rukovodilac Zavoda donosi rješenje bez odgađanja, a najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno utvrđivanja uslova za otkazivanje odobrene pravne pomoći.
Protiv ovog rješenja korisnik ima pravo uložiti žalbu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba na rješenje podnosi se Ministarstvu nadležnom za oblasti pravosuđa i uprave Kantona, koji o žalbi odlučuje u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe. Protiv rješenja Ministarstva donesenog po žalbi nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći važi do pravosnažnog okončanja postupka za koji je besplatna pravna pomoć odobrena, ukoliko odobrena pravna pomoć nije ranije otkazana ili opozvana.
Za postupke po vanrednim pravnim lijekovima i za postupke pred ustavnim sudovima Bosne i Hercegovine i pred Evropskim sudom za ljudska prava na osnovu zahtjeva stranke, donosi se posebno rješenje.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb ,
73 000 Goražde
Telefon: +387 (0)38 221 270
Fax: +387 (0)38 220 405
E-pošta