Oblici ostvarivanja pravne pomoći

Oblici ostvarivanja pravne pomoći:

 • Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:
  a) opće informacije o pravima i obavezama,
  b) pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,
  c) pravne savjete,
  d) pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta pismena,
  e) zastupanje pred organima uprave i drugim organima i institucijama,
  f) zastupanje na sudu,
  g) sačinjavanje apelacija,
  h) pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija).

  Prava na opće informacije o pravima i obavezama i pomoć u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sva lica bez obzira na ispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom.

  Pravni savjet je detaljno informisanje o načinu i mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb ,
73 000 Goražde
Telefon: +387 (0)38 221 270
Fax: +387 (0)38 220 405
E-pošta