Uslovi i kriteriji

Uslovi, kriteriji i način ostvarivanja pravne pomoći

  • Pravo na pravnu pomoć ima svaki građanin sa prebivalištem na području kantona, koji nema dovoljno imovine, ili drugih sredstava da plati advokata i troškove zastupanja pod uslovom da ispunjava kriterije za zastupanje utvrđene zakonom.
  • Pravo na odbranu i zastupanje u krivičnom postupku pred navedenim organima imaju i građani koji nemaju prebivalište na području kantona.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb ,
73 000 Goražde
Telefon: +387 (0)38 221 270
Fax: +387 (0)38 220 405
E-pošta