Korisnici pravne pomoći

Ko može biti korisnik pravne pomoći

Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruje:
a) dijete bez roditeljskog staranja,
b) lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu,
c) žrtva nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola, za vrijeme dok je smještena u sigurnu kuću,
d) korisnik stalne novčane (socijalne) pomoći ostvarene prema kantonalnom propisu o socijalnoj zaštiti i
e) uživalac najniže penzije pod uslovom da nema drugih članova porodičnog domaćinstva, koji ostvaruju dodatna primanja.
(2) Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i lice lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi nadležni organ.
(3) Pravo na besplatnu odbranu i zastupanje u krivičnom postupku ima i lice koje nema prebivalište na području Kantona, pod uslovima propisanim zakonom kojim se reguliše krivični postupak u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb ,
73 000 Goražde
Telefon: +387 (0)38 221 270
Fax: +387 (0)38 220 405
E-pošta