O nama

O nama

Kantonalni Zavod za besplatnu pravnu pomoć je samostalna upravna organizacija osnovana Zakonom, sa namjerom zakonodavca da se omogući i pruži besplatna pravna pomoć fizičkim licima sa prebivalištem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a koja spadaju  u kategoriju socijalno ugroženih lica, odnosno lica koja nisu u mogućnosti da samostalno izmiruju troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja prava pred sudskim i upravnim organima.

 

Misija i vizija Zavoda

Pružanje  stručne i kvalitetne pravnu pomoć licima lošeg imovnog stanja kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a što doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava, kroz  profesionalan i stručan angažman branitelja/punomoćnika, kako u krivičnim postupcima pred nadležnim sudovima, u odbranama po službenoj dužnosti, tako i u parničnim i upravnim postupcima po zahtjevima korisnika usluga Zavoda.

Preuzmite obrasce za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: ul. Ferida Dizdarevića bb ,
73 000 Goražde
Telefon: +387 (0)38 221 270
Fax: +387 (0)38 220 405
E-pošta